Wordless Wednesday - ladybird on Edgeworthia (take 2)